Geodesy and Geodynamics
  ISSN 1674-9847   CN 42-1806/P             RSS | Email Alerts  
        Home  |  About Journal  |  Editorial Board  |  Subscriptions  |  Contacts Us  | 
Geodesy and Geodynamics
  Online Office
Online Submission EES
 GEOG@ Elsevier
GEOG@ KeAi
GEOG@ ScienceDirect
Editorial Office Login
Editor-in-Chief Login
    Editorial Board

Council

Chairman: Yao Yunsheng (姚运生)

 

Members:

Li Qiang(李强) Gong Ping(龚平) Wang Yong(王勇)

Zhang Zunhe(张尊和) Wang Fuyun(王夫运)

 

Editorial Board:

Editor-in-Chief: Xu Houze(许厚泽)

Vice Editor-in-Chief: Wu Yun(吴云)    Xiong Xiong(熊熊)       Jeffrey T. Freymueller

 

Members:

Bo Wanju(薄万举)  Carla Braitenberg(Italy)  Chao Benjamin Fong (Taiwan of China)  

C K Shum(USA)    Chen Yuntai(陈运泰)    Chen Jianli (USA)  Ding Xiaoli(丁晓利)

Du Ruilin(杜瑞林)   Gan Weijun(甘卫军)  Gao Yang (Canada)   Ge Maorong (Germany)  Guo Jinyun(郭金运)   Harald Schuh(Germany Hwang Cheinway (Taiwan of China)  

He Jiankun(何建坤)   Jiang Weiping(姜卫平)   Liu Xia(刘峡)   Jin Shuanggen(金双根)

Li Zhiwei (李志伟)    Liu Mingjun(刘明军)    Luo Zhicai(罗志才)   Ni Sidao(倪四道)  Olivier Francis(Luxembourg)  Qiao Xuejun(乔学军)  Ren Jinwei(任金卫)  

Shen Chongyang(申重阳)   Shen Wenbin(申文斌)   Shen Yunzhong(沈云中)  

Sun Wenke(孙文科)   Sun Zhongmiao(孙中苗)   Wang Hansheng(汪汉胜)  

Wang Rongjiang (Germany)  Wang Qi(王琪)   Wang Qingliang(王庆良)  

Wu Xiaoping(吴晓平)  Xu Caijun(许才军)   Xu Tianhe(徐天河)  Xu Zhaofan(徐朝繁) Yang Zhuoxin(杨卓欣)  Yang Shaomin(杨少敏)  Yang Yuanxi(杨元喜)  

Yao Zhenxing(姚振兴)   Yoichi Fukuda(Japan)   You Xinzhao(游新兆)  

Yuan Yunbin(袁运斌)    Zhang Peizhen(张培震)  Zhou Yiyan(周义炎)  Zhong Min(钟敏)

Zhu Jiang(朱江) Zhu Yiqing(祝意青)

 

 

Copyright © 2011 Geodesy and Geodynamics
Support by Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn